Pon. - Pt. 09:00 - 17:00

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dobry-wzrok.pl składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów oraz innych opłat, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy.
2. Operatorem Sklepu Internetowego jest Dobry Wzrok Salon Optyczny Maciej Gawęcki ul. Kliniczna 1B/2, 80-402 Gdańsk, NIP 5841951179,
3. Operator Sklepu Internetowego dobry-wzrok.pl świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.
4. Warunkiem korzystania z Usług dobry-wzrok.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.
5. Klient składający zamówienia na oprawy i/lub soczewki w Sklepie jednocześnie potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku a parametry soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań i nie będzie wnosił do dobry-wzrok.pl, żadnych roszczeń dotyczących ich złego dopasowania.

DEFENICJE
1. Operator Sklepu, Sprzedawca, – firma Dobry Wzrok Salon Optyczny Maciej Gawęcki ul. Kliniczna 1B/2, 80-402 Gdańsk, NIP 5841951179
2. Klient, Użytkownik, Konsument – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
3. Przedsiębiorca – Użytkownik wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity:
Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.).
4. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Sklep – Sklep Internetowy dostępny pod adresem dobry-wzrok.pl/sklep prowadzony przez Sprzedawcę
6. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
7. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 09.00 do 15.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dobry-wzrok.pl
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego dobry-wzrok.pl w celu zawarcia
umowy sprzedaży oraz jej realizacji.
3. Zamówienia, można składać bez dokonywania rejestracji.

DOSTAWA
1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia przez Sprzedawcę.
4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego oraz pobrać
go i sporządzić jego wydruk.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany
adres e-mail lub poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, paragonu lub faktury VAT.

CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
2. Za zakupy w Sklepie można zapłacić w następujący sposób:
• przelewem na rachunek bankowy,
• przelewem płatności blik
• kartą kredytową/płatniczą,
• gotówką – opcja dostępna tylko przy odbiorze osobistym
3. W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy towar wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty należności
4. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
5. Operatorem płatności elektronicznych jest PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-wego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:
• przeglądarkę internetową: internet explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub mozilla firefox w wersji nie starszej niż 9.0 lub chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub
opera w wersji nie starszej niż 10.0,
• włączoną obsługę java script,
• aktywny adres e-mail.
2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Użytkownik może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym dobry-wzrok.pl bez rejestracji, jednakże w trakcie dokonywania zamówienia niezbędne jest wpisanie da-
nych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
• imię i nazwisko,
• adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto,
województwo, kraj),
• numer telefonu.

2. Jeżeli formularz wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
• firmę,
• numer identyfikacji podatkowej (nip),
• adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
• imię i nazwisko osoby do kontaktu,
• numer telefonu.

3. Użytkownik powinien sprawdzić poprawność podanych danych i w razie stwierdzenia rozbieżności skontaktować się z Operatorem lub dokonać zmian.

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
• przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
• spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania użytkownikiem,
• dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
• potwierdzam dokonanie badania wzroku w salonie optycznym, a także stwierdzam że parametry opraw i/lub soczewki wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z wynikami tych badań,
• wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez operatora sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
• wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych użytkownika przez operatora sklepu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
• wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu

5. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Operator Sklepu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,
b) działalność użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do konta użytkownika,
e) użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f) użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu,
g) podane przez kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

7. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 6 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.

8. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Sklepu zostanie przesłane na podany przez Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem danych Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu.
9. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

WARUNKI SPRZEDAŻY
1. Operator Sklepu prowadzi sprzedaż towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego dobry-wzrok.pl/sklep
2. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego dobry-wzrok.pl/sklep są: Sprzedający oraz Kupujący.
3. Umowa sprzedaży może zostać zawarta zarówno z Użytkownikiem zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika) jak i z Użytkownikiem niezarejestrowanym. Użytkownik niezarejestrowany, w celu zawarcia umowy sprzedaży, musi każdorazowo:
• podać adres e-mail oraz dane, o których mowa w § 5 ust. 4 lub 5 oraz
• zapoznać się i zaakceptować postanowienia regulaminu.
4. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
5. Sklep prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną, w związku z tym Kupujący nie może nabyć więcej niż 5 szt tego samego lub podobnych towarów. Dotyczy to zwłaszcza artykułów z kolekcji ręcznie robionych, których ilość jest ograniczona.
6. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika i jego akceptacji przez Sprzedającego, z zastrzeżeniem ust. 9-10. Szczegółowy opis trybu zawarcia umowy sprzedaży określają postanowienia ust. 7-10.
7. Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Zamówienie składane telefonicznie przyjmowane są w godzinach 9:00 – 15:00.
8. Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę zakupu w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, która jest wiążąca w terminie 5 dni roboczych (po tym czasie wygasa) i składa się z następujących czynności:
• wybrania towarów spośród prezentowanych na stronach sklepu, • dodania ich do koszyka,
• wybrania sposobu zapłaty i dostawy,
• kliknięcia przycisku „kupuję”
9. W odpowiedzi na złożone zamówienie Sprzedający, w terminie 5 dni roboczych, wysyła wiadomość e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail lub kontaktuje się telefonicznie w celu:
• zaakceptowania zamówienia (oferty) – w takim przypadku umowa sprzedaży zostaje zawarta w dniu złożenia oświadczenia,
• odmowy przyjęcia zamówienia (oferty) – w takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy,
• propozycji zmian, tzw. kontroferta – w takim przypadku do zawarcia umowy konieczna jest akceptacja kontroferty przez użytkownika.
10. Przyczyną wystąpienia z kontrofertą, o której mowa w ust. 9 pkt c mogą być w szczególności takie okoliczności jak: brak towarów w magazynie lub u dostawców Sklepu, itp.
11. Kontroferta, o której mowa w ust. 9 pkt c jest wiążąca dla Sprzedającego w terminie 2 dni. Po tym czasie kontroferta wygasa. Akceptacja kontroferty przez Użytkownika w terminie jej obowiązywania (2 dni) powoduje zawarcie umowy sprzedaży na warunkach określonych w kontrofercie.
12. Wszystkie ceny prezentowane na stronach Internetowych Sklepu dobry-wzrok.pl podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
13. Kontakt ze strony przedstawiciela Sprzedającego, o którym mowa w ust. 9 jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu zawarcia umowy sprzedaży zamówienie zostaje skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do Kupującego. Niemniej, Sprzedający deklaruje, iż obsługa Sklepu, jeśli będzie to możliwe, dołoży starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić Kupującemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia.
14. Sprzedający może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Sprzedającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
15. Klient, w obecności kuriera lub pracownika poczty, zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie w momencie jego dostawy nie ma śladów otwierania lub uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na wskazany adres e-mail: sklep@dobry-wzrok.pl
16. Sprzedający zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy w stanie wolnym od wad.
17. Czas realizacji zamówienia oznacza orientacyjny termin, w którym zamówienie powinno zostać wysłane do Klienta. W sytuacjach losowych związanych z brakiem produktu w magazynie dostawcy, Operator Sklepu, drogą elektroniczną lub telefonicznie, zobowiązany jest poinformować Klienta o ewentualnych opóźnieniach.
18. W przypadku kilku produktów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji spośród produktów, znajdujących się w zamówieniu.
19. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna bieg w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie (jeśli zaksięgowanie lub informacja nastąpi do godz. 12.00), z zastrzeżeniem ust.7 .
20. Adres punkt odbioru osobistego znajdują się na stronie dobry-wzrok.pl i jest on tożsamym z adresem Centrum Okulistycznego Dobry Wzrok, Gdańsk 80-882 ul. Żabi Kruk 10
21. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym może przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.
22. Jako dowód zakupu, w przypadku odbioru osobistego sprzedawca wystawi Klientowi paragon fiskalny lub na życzenie fakturę.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Operator Sklepu dołoży wszelkich starań, aby Sklep Internetowy oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
2. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Sklepu.
3. Operator Sklepu, w celu jego ulepszenia, zastrzega sobie prawo do czasowego dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim umieszczeniem stosownej informacji na stronie dobry-wzrok.pl/sklep.
4. Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Sklepu treści bezprawnych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Operator Sklepu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.
3. Baza danych osobowych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
4. Administratorem danych osobowych jest Operator Sklepu Internetowego Dobry Wzrok Salon Optyczny Maciej Gawęcki, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
5. Operator Sklepu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
• oznaczenia identyfikujące użytkownika,
• oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał użytkownik,
• informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
• informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
6. Operator Sklepu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom. Operator Sklepu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
7. Operator Sklepu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Sklepu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
8. Operator Sklepu zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
9. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Operatora Sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Użytkownika.
10. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy.
11. Wraz z wypowiedzeniem umowy Operator Sklepu usunie dane Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

REKLAMACJE
1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji zarówno odnośnie wykonania umowy sprzedaży jak i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej Sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w szczególności w przepisach art. 556 i 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno, zostać złożone na wypełnionym czytelnie formularzu zawierającym:
• imię i nazwisko,
• numer zamówienia
• opis niezgodności towaru z umową,
• datę zakupu
3. Zastosowanie się do ust. 2 będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze rozpatrzenie reklamacji.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru.
5. Klient zobowiązany jest przesłać produkt do Operatora Sklepu:
a) na adres siedziby, z zachowaniem reguł ostrożności: reklamowane oprawy i okulary powinny nadawać się do ekspertyzy, tj. powinny być dostarczone w twardym etui, które skutecznie zabezpiecza przed uszkodzeniami mechanicznymi, jakie mogą nastąpić podczas przesyłki.
b) na koszt własny
6. W przypadku reklamacji soczewki lub okulary będą przekazane przez Operatora Sklepu do producenta. Na podstawie wykonanej przez producenta ekspertyzy, ustalona zostanie zasadność roszczenia.
7. Operator Sklepu nie uwzględnia reklamacji obejmujących:
W przypadku okularów zwłaszcza:
– okulary uszkodzone i naprawiane przez klienta we własnym zakresie
– używanie okularów niezgodnie z ich przeznaczeniem
– uszkodzenia mechaniczne z przyczyn niezawinionych przez producenta.
8. W sytuacji, gdy reklamacja jest nieuzasadniona, z przyczyn wskazanych w ust. 7, reklamowane soczewki lub okulary mogą być przesłane do Klienta lub odebrane przez Klienta w siedzibie Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
a) w przypadku gdy klient nie odbierze przedmiotu reklamacji towar po upływie 6 miesięcy od daty próby doręczenia zostanie zutylizowany.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Użytkownik będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.
2. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed upływem terminu.
3. Klient może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który jest dostępny pod adresem: https://dobry-wzrok.pl/wp-content/uploads/2021/02/zwrot.pdf
i przesłać mailem na adres: sklep@dobry-wzrok.pl lub w formie pisemnej złożyć w siedzibie sklepu lub wysłać na adres: Dobry Wzrok Salon Optyczny Gdańsk 80-822, ul. Żabi Kruk 10
4. W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem z zachowaniem wytycznych z pkt 5a działu Reklamacje niniejszego Regulaminu.
5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę na życzenie i za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje na wskazany nr rachunku bankowego Klienta.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Operatora Sklepu.
4. Operator Sklepu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.